รายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

รายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว
พญ.กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว
พญ.ศศิกานต์  ซื่อศิริสวัสดิ์
พญ.ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์
พญ.สยุมพร  ธีรโชติภากร
พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร
นพ.วัชรินทร์  อยู่สำราญ
นพ.วัชรินทร์ อยู่สำราญ
ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา
ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา
นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์
นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์
นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช
นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช
นพ.กิตติพงษ์  ดงแสง
นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง
ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม
ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
พญ.กาญจนา นามนะมะ
พญ.กาญจนา นามนะมะ
พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์
พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ
ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ
พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม
พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม
พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์
พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์
นพ.ประวีณ จันจำปา
นพ.ประวีณ จันจำปา
นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์
นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์
พญ.อุทุมพร  ภูนุชอภัย
พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย
พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง
พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง
รศ.นพ.สมภพ พระธานี
รศ.นพ.สมภพ พระธานี
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
พญ.เมรีนิส พหลภาคย์
พญ.เมรีนิส พหลภาคย์
นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์
นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์
Privacy Settings