รายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 2 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

รายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์
นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์
ทพญ.พราว โควสุวรรณ
ทพญ.พราว โควสุวรรณ
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม
นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง
นพ.วิทยา  คนงาม
นพ.วิทยา คนงาม
พญ.วิชชุลดา  จิรเศวตกุล
พญ.วิชชุลดา จิรเศวตกุล
พญ.บุศรา เจริญวัฒน์
พญ.บุศรา เจริญวัฒน์
นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์
นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์
พญ.วธูหทัย  ไพบูลย์
พญ.วธูหทัย ไพบูลย์
พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ
พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ
พญ.วนาลี อัครโชติสกุล
พญ.วนาลี อัครโชติสกุล
นพ.นฤชิต  ทักษ์โม้
นพ.นฤชิต ทักษ์โม้
นพ.นนท์ ว่องวิทวัส
นพ.นนท์ ว่องวิทวัส
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
พญ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์
พญ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์
ศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
ศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ทพญ.อารญา หอวิจิตร
ทพญ.อารญา หอวิจิตร
พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์
พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง มะเร็งวิทยา
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง
พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต
พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต
doctor avatar
พญ.วศินี ติตะปัญ
doctor avatar
พญ.วัลภา อุดชาชน
Privacy Settings