นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม

นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 8:00-20:00 แผนกอายุรกรรม
  • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)