อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)

นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine), เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง มะเร็งวิทยา
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์
ชำนาญพิเศษ: พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology), อายุรศาสตร์ (Internal Medicine), อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)
เฉพาะทาง:
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine), อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)
เฉพาะทาง:
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine), เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: ตจวิทยา (Dermatology), อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: ตจวิทยา (Dermatology), อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
Privacy Settings