นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง มะเร็งวิทยา
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

บทความ นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

Privacy Settings