ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package

ชุดตรวจสุขภาพพร้อมริวาห์สุภาพสตรี Bride's Package

รายการตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร (หญิง)

  • พบสูติ-นรีแพทย์ Consultation with Gynaecologist
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
  • ตรวจหมู่เลือด ABO Group
  • ตรวจชนิดของหมู่เลือด Rh Group
  • ตรวจเลือดหาชนิดฮีโมโกบิน Hemoglobin Typing
  • ตรวจหาเชื้อกามโรค VDRL
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ HIV Antibody
  • ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, Anti HBc, Anti HBs
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG
Privacy Settings