ส่งยาทางไปรษณีย์

ส่งยาทางไปรษณีย์

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และแพทย์ประเมินแล้วว่ามีอาการคงที่ สามารถรับยาเดิมต่อเนื่องได้
 2. เป็นผู้ป่วยรายเก่าที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 3. กรณียาแช่เย็น / ยาฉีด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 2 หรือมีส่วนผสมของยาเสพติด งดการส่งทางไปรษณีย์
 4. มีค่าบริการทางไปรษณีย์ 300 บาท
 5. เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 14.30 น. **กรณีติดต่อในช่วงเสาร์ - อาทิตย์ จะส่งยาทางไปรษณีย์ในวันจันทร์

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้รับบริการติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับยาทางไปรษณีย์ โทร. 043 042 888
 2. แพทย์ประเมินและสั่งยาให้ผู้รับบริการ
 3. การเงินแจ้งยอดให้ผู้รับบริการรับทราบ
 4. ผู้รับบริการโอนเงินภายในวันที่ติดต่อ ก่อนเวลา 15.00 น. (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ)
 5. เภสัชกรตรวจสอบยาและแพ็คยาใส่กล่องไปรษณีย์
 6. โรงพยาบาลนำยาส่งไปรษณีย์
Privacy Settings