ตรวจมะเร็งเต้านมระบบ Digital Mammogram with UItrasound Breast Both Sides (รวมค่ารังสีแพทย์)

Digital Mammogram with UItrasound Breast Both Sides

มะเร็งเต้านม... ป้องกันได้ หากตรวจพบเร็ว

ผู้หญิงทุกคน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ มะเร็งเต้านม การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การค้นพบให้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสรอดและรักษาให้หายขาดได้ หากรอจนเกิดความผิดปกติของเต้านม และจนคลำเจอก้อนอาจเกิดภาวะลุกลามของมะเร็งเต้านมได้

  • แนะนำสุภาพสตรีพบแพทย์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
  • สำหรับสุภาพสตรีที่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • รวมถึง สุภาพสตรีที่ อายุ 30 ปี ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม
Privacy Settings