ตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Screening

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ Physical examination
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest PA
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular screening ABI
 • ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid profile (Glucose, cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 • ตรวจการทำงานของไตจากค่าครีอะตินีนในเลือด Creatinine
 • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด TSH
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง EST or Echo
 • การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เพื่อตรวจดูหลอดเลือดแดง Ultrasound carotid artery/2 part(Doppler)
Privacy Settings