ตรวจสุขภาพหัวใจ Super Heart Screening

รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Super Heart Screening

รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Super Heart Screening

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ Physical examination
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest PA
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular screening ABI
  • ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid profile (Glucose, cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  • ตรวจการทำงานของไตจากค่าครีอะตินีนในเลือด Creatinine
  • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด TSH
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง EST or Echo
Privacy Settings