ตรวจสุขภาพหัวใจ Basic Heart Screening

รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Basic Heart Screening

รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Basic Heart Screening

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ Physical examination
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest PA
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular screening ABI
  • ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid profile (Glucose, cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  • ตรวจการทำงานของไตจากค่าครีอะตินีนในเลือด Creatinine
  • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด TSH
Privacy Settings