เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร

ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์และเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร

ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์และเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร

รายการตรวจ ชาย หญิง
พบสูติ-นรีแพทย์ Consultation with Gynaecologist
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจหมู่เลือด ABO Group
ตรวจชนิดของหมู่เลือด Rh Group
ตรวจเลือดหาชนิดฮีโมโกบิน Hemoglobin Typing
ตรวจหาเชื้อกามโรค VDRL
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ HIV Antibody
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, Anti HBc, Anti HBs
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG  
อัตราค่าบริการปกติ (บาท) 5,030 5,780
อัตราแพคเกจ (บาท) 3,000 3,500
Privacy Settings