อัตราค่าบริการห้องพัก

อัตราค่าบริการห้องพัก

หมายเหตุ

  • อัตราโปรโมชั่นสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มกราคม 2564
  • ห้องที่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับเครื่องมือพิเศษต่างๆ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ห้องพักสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)