ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทำฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด 900 บาทต่อปี

ผู้ประกันตนทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีทำฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ในอัตรา 900 บาทต่อปี

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)