แผนกรังสีวินิจฉัย | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

หน้าที่และเป้าหมาย (Functions and Goals)

แผนกรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นแผนกที่ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย โดยมีรังสีแพทย์ประจำ 3 ท่าน และรังสีแพทย์ที่ปรึกษา 12 ท่าน หมุนเวียนกันออกปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8.00 น.ถึง 20.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และเวลา 8.00 น.ถึง 16.00 น.ในวันเสาร์และอาทิตย์ มีรังสีแพทย์เวร On call ช่วงนอกเวลาทำการ มีนักรังสีเทคนิคตามมาตรฐานวิชาชีพประจำ 24 ชั่วโมง และพยาบาลให้การดูแลคนไข้ที่ต้องให้สารทึบรังสี แผนกรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น มีจุดให้บริการ 2 แห่ง คือ ที่แผนกรังสีวินิจฉัยชั้น 1และที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้น 2 ให้บริการตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แบ่งตามความต้องการของคนไข้ เครื่องมือในระบบใช้งานเป็นระบบดิจิตอล และมีระบบสารสนเทศงานรังสี เพื่อเชื่อมโยงการส่งข้อมูลภายในโรงพยาบาล

เป้าหมาย แผนกรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการวินิจฉัยรักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยำ ในเวลาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้บริการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of job responsibility)

แผนกรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและแปลผลภาพทางรังสีวินิจฉัยด้วย

  1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General radiography)
  2. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-RAY)
  3. การตรวจด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
  4. การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
  5. การตรวจพิเศษด้วยเครื่อง Fluoroscopy
  6. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
  7. การตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging :MRI)
  8. การตรวจเอกซเรย์วัดความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Densitometry)
  9. การทำหัตถการพิเศษทางรังสีวินิจฉัย (Fluoroscopic radiology)

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Settings