แผนกส่งเสริมสุขภาพ

แผนกส่งเสริมสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสุขภาพของเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณ ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค และรักษาอาการผิดปกติของร่างกาย รวมไปถึงมีบริการให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง เรามีบริการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ตามเพศ ช่วงอายุ และอาชีพ ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ท่านรักษาสุขภาพที่ดีของท่านได้ และยังสามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการทุกเพศทุกเชื้อชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 1. บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล เนื่องจากร่างกายของบุคคลในละเพศ มีความแตกต่างกันตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลแต่ละช่วงอายุ แยกตามลักษณะเพศสภาพ ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกตรวจได้ตามความเหมาะสมของตนเอง ดังต่อไปนี้
  • Basic Check-up สำหรับบุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี (ชาย/หญิง)
  • Advance Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (ชาย)
  • Advance Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (หญิง)
  • Executive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40-50 ปี (ชาย)
  • Executive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40-50ปี (หญิง)
  • Absolute Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 50 ปีขึ้นไป (ชาย)
  • Absolute Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 50 ปีขึ้นไป (หญิง)
  • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
 2. การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา /การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานบริษัท
 3. การตรวจสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
  • ขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำงานในที่อับอากาศ (Confined space)
  • ขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำงานในที่สูง (Height fitness to work)
  • ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง (Offshore)
  • ตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมบนชายฝั่ง (Onshore)
 4. การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่ไทย
 5. การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 6. การตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ ยกเว้น การขอวีซ่า
  • ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
  • ตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 7. การตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work Permit สำหรับชาวต่างชาติ
 8. บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ

เรามีบริการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงช่วงอายุ เพศ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของผู้มารับบริการ แพทย์จะวินิจฉัยโรค โดยการตรวจร่างกายโดยละเอียด และให้การตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดัน วัดชีพจร ดัชนีมวลกาย การตรวจเลือดและปัสสาวะ เพื่อดูค่าความผิดปกติของเม็ดเลือด คอเลสเตอรอล ระดับไทรอยด์ฮอร์โมน และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่คุณเลือก โดยทั่วไป การตรวจสุขภาพจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและตรวจพบโรคต่างๆ ก่อนโรคนั้นๆ จะทวีความรุนแรง เรายังมีบริการตรวจอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น

 • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
 • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Vascular Screening)
 • การตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with Ultrasound Breasts)
 • การตรวจคัดกรองภาวะความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density)

ทำไมต้องเลือกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

มีเครื่องมือสำหรับตรวจวินิจฉัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล (ISO15189) สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องและแม่นยำ และเพิ่มศักยภาพในการรักษาให้ตรงจุด การตรวจสุขภาพ สามารถช่วยให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น และรับรู้ถึงปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมไปถึงอาการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะรับฟังคุณและตรวจสอบประวัติการรักษาควบคู่ไปกับการวินิจฉัย โดยคำนึงถึงอาการของผู้ป่วยและพร้อมหาวิธีการรักษาร่วมกัน

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online) ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์
(Check-up Result Online)
ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Settings