ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 9 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง: โสตประสาท (Neurotology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
 • พุธ 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
doctor avatar

พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง: โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ (Sleep Otolaryngology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 08:00-17:00 แผนก หู คอ จมูก
 • เสาร์ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
พญ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์

พญ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง: กุมารโสต ศอ นาสิกวิทยา (Pediatric Otolaryngology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนก หู คอ จมูก
 • เสาร์ 08:00-17:00 แผนก หู คอ จมูก
 • อาทิตย์ 08:00-17:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
doctor avatar

พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 08:00-12:00 แผนก หู คอ จมูก
 • อาทิตย์ 08:00-12:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
doctor avatar

พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.จักรี นฤคนธ์

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ:
doctor avatar

พญ.ธัญญลักษณ์ วงค์ลือชา

ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 13:00-16:00 แผนกสูตินรีเวช
หมายเหตุ:
นพ.เจน โสธรวิทย์

นพ.เจน โสธรวิทย์

ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
เฉพาะทาง: เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 17:00-19:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
หมายเหตุ:
พญ.สุกัญญา ไชยราช

พญ.สุกัญญา ไชยราช

ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
เฉพาะทาง: เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
หมายเหตุ:
Privacy Settings