สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า

เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า

การบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (Anterior Cruciate Ligament : ACL injury)

การบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าหรือ ACL เป็นอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง: การแพลงหรือการฉีกขาดของเอ็นไขว้หน้า (ACL) เกิดขึ้นเมี่อเข่าบิดรุนแรงกะทันหันขณะที่เท้ายังตรึงแน่นอยู่กับพื้น และขาตั้งตรงหรืองอเล็กน้อย แรงกระทบกะทันหันดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเราเปลี่ยนทิศทางหรือลดความเร็วอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อเล่นฟุตบอล หรือเมื่อกระโดดลงถึงพื้น อย่างเวลาเล่นบาสเกตบอล

เอ็นไขว้หน้า ACL ไม่ได้พลิกหรือฉีกขาดเฉพาะในระหว่างการเล่นกีฬาเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นได้เมื่อเปลี่ยนการลงน้ำหนักจากขาข้างหนึ่งไปอีกขาหนึ่งโดยกะทันหัน เมื่อเข่าเคลื่อนไหวเกินขอบเขตที่ทำได้ตามปกติหรือเมื่อมีการกระแทกที่หัวเข่าโดยตรง

ความรุนแรงของการฉีกขาดของเอ็น แบ่งได้เป็น 3 ระดับ

 • ระดับที่ 1 มีการฉีกขาดภายในเนื้อเยื่อของเอ็น แต่เอผ้นยังไม่ยึดหรือขาดให้เห็นชัดเจน
 • ระดับที่ 2 เอ็นฉีกขาดบางส่วน
 • ระดับที่ 3 เอ็นฉีกขาดแยกออกจากกันทั้งหมด

ข้อบ่งชี้ที่จำเป้นต้องได้รับการผ่าตัด

 1. มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าระดับที่ 3
 2. มีการบาดเจ็บร่วมของเส้นเอ็นอื่น เช่น Medial Collateral Ligament หรือ Meniscus เป็นต้น
 3. มีอาการข้อเข่าหลวม หลุดเคลื่อน เมื่อมีการเคลื่อนไหว

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings