การอบรมมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ และอบรม CPR | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

การอบรมมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ และอบรม CPR

การอบรมมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ และอบรม CPR

ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม - ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ และอบรม CPR" ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง (รุ่นที่ 3)

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings