โครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลมัญจาคีรี

นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ กำลังบรรยายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและการบริการที่เป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยสำเร็จเสร็จสิ้นไปทั้งสิ้น จำนวน 2 รุ่น

วิทยากรนำโดย

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562

คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
Privacy Settings