โครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลสีชมพู

ทักษะความรู้การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะความรู้การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจและการบริการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562
ขอบพระคุณมากๆ สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวโรงพยาบาลสีชมพูรุ่น 1 และรุ่น 2

วิทยากรนำโดย
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
คุณผุสดี ศุภผล
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
Privacy Settings