โครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลแวงใหญ่

ถ่ายภาพรวมหลังจบโครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลแวงใหญ่

สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย... สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลแวงใหญ่ทั้ง 2 รุ่น

  • รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และ
  • รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

วิทยากรโดย

คุณผุสดี​ ศุภผล
คุณผุสดี​ ศุภผล
คุณผุสดี​ ศุภผล
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
คุณผุสดี​ ศุภผล
คุณผุสดี​ ศุภผล
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)