มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลในหมอพร้อม

ในกรณีที่ ข้อมูลส่วนตัวในหมอพร้อม ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขด้วยตนเอง ตามภาพ : หากแก้ไขแล้ว ข้อมูลไม่ update ภายใน 1 สัปดาห์ (เนื่องจากความไม่พร้อมของระบบ)

ให้ติดต่อที่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ที่ท่านรับวัคซีน

ติดต่อ (เฉพาะผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น) โทรศัพท์: 043-042832

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลในหมอพร้อม
Privacy Settings