สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การซ่อมกะโหลกศีรษะส่วนที่หายไปจากการเปิดกะโหลกศีรษะ

การซ่อมกะโหลกศีรษะส่วนที่หายไปจากการเปิดกะโหลกศีรษะ

โรค Skull defect ซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะ

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะและยังไม่ปิดคืนด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เมื่ออาการดีขึ้นแล้วแพทย์จึงนัดมาผ่าตัดซ่อมกระโหลกศีรษะภายหลัง

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

(ต้องมีข้อ 1 - 3 ทุกข้อ ร่วมกับมีข้อ 4 - 6 อย่างน้อย 1 ข้อ)
 1. มีขนาดช่องโหว่กระโหลกมากกว่า 4 เซ็นติเมตร ณ ตำแหน่งใด หรือมีช่องโหว่ที่กระโหลกกระหม่อมด้านหน้า
 2. ผู้ป่วยต้องมีอายุมากกว่า 3 ปี
 3. ไม่มีอาการแสดงการติดเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
 4. ป้องกันเนื้อสมองไม่ให้เกิดอันตราย
 5. มีอาการ/อาการแสดงของ Post craniectomy syndrome
 6. มีอาการ/อาการแสดงของ Post traumatic syndrome

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings