การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 “Growth Mindset for Better Healthcare”

กลยุทธ์การบริหารคุณภาพสำหรับผู้บริหารงานคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้รับเชิญจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โดย คุณกรรณิกา กลิ่นหอม ผู้จัดการฝ่ายศูนย์คุณภาพ

เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 “Growth Mindset for Better Healthcare” 

ในหัวข้อ “The QMR Secret Sauce : กลยุทธ์การบริหารคุณภาพสำหรับผู้บริหารงานคุณภาพ”
วันที่ 13 มีนาคม 2567

 

Privacy Settings