การแข่งขันฟุตบอล 7 สาธารณสุขสัมพันธ์

การแข่งขันฟุตบอลสาธารณสุขสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล 7 คน สาธารณสุขสัมพันธ์

วันที่ 5 เม.ย. 2567 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย น.อ. (พิเศษ) นพ. นิวัติ อินทรวิเชียร นพ. วิทยา คนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นพ. ประวีณ จันจำปา แพทย์ประจำแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สาธารณสุขสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ออกกำลังกาย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ในการประสานงานระหว่างองค์กร โดยมี 6 องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่

  1. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
  2. โรงพยาบาลหนองเรือ
  3. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  4. สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
  5. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น
  6. กู้ชีพเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

โดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลหนองเรือ ทั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันวันที่ 5 เม.ย. 2567 ณ สนามฟุตบอล Soccer cube เวลา 17.00 – 23.00 น. บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

นิวัติ   อินทรวิเชียร
ประวีณ  จันจำปา
Privacy Settings