มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่น และสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (รางวัลระดับเพชร)

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัด ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีมาตรฐานในสถานประกอบการโรงพยาบาล โดยนายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ได้สนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งคณะทำงาน ที่เป็นกำลังหลักสำคัญ เพื่อจัดการระบบด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน รวมทั้งผู้รับเหมาทุกท่าน ที่มาใช้บริการภายในพื้นที่มีความปลอดภัย สุขภาพ อนามัยดี  โดยมีนายเอกชัย ศรีกุล และคณะทำงาน เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่น และสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

Privacy Settings