BDMS Earth Healthcare 7 Challenges

BDMS Earth Healthcare 7 Challenges

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น มุ่งสู่ Green Health Hospital โดยการสร้างส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร, ชุมชน ต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (Environmental Management System) โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน 4 ด้าน นำไปสู่ความท้าทาย 7 ประการ ดังนี้

แนวทางในการดําเนินการ 4 ด้าน ได้แก่

 • Building Eco-Mindset (B)
 • Designing Better Environment (D)
 • Moving to Green Business (M)
 • and Sustaining Social Engagement (S)

นําไปสู่ความท้าทาย 7 ประการ

มุ่งไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

 1. การจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
 2. การลดการปลอยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรในมิติประเด็นร่วมระหวางน้ำและพลังงาน
 4. ฟื้นฟู สร้างสรรค์ ต่อยอดโครงการของชุมชนที่ส่งเสริมการรักษาระบบนิเวศ
 5. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
 6. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 7. การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Privacy Settings