ทีมวิทยากรจาก รพ.กรุงเทพขอนแก่น เข้าให้ความรู้ รร.แก่นนครวิทยาลัย ภายใต้โครงการ BLS

โครงการ Basic Life Support (BLS)

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเข้าให้ความรู้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Basic Life Support (BLS) โดยเป็นโครงการที่จัดขึนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ด้านการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการคืนประโยชน์ให้กับสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปี เครือ BDMS วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องทันท่วงที

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ช่วยชีวิตเบื้องต้น
หทัยชนก ชมภูพงษ์
Privacy Settings