วันพยาบาลแห่งชาติ 2564 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Happy Father's Day 2022

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพ ของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าว คณะรัฐมนตรีจึงให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็น "วันพยาบาลแห่งชาติ" ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา

วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม

คําขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี 2564 ขึ้นอย่างเรียบง่าย เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย และทรงสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กิจกรรมบรรยายกาศของงานเต็มไปด้วยความเปี่ยมสุขและรอยยิ้ม ของเหล่าพี่น้องพยาบาล

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

Privacy Settings