BDMS รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ชุดตรวจคัดกรองโรคปวดศีรษะ

BDMS รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

BDMS รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานคณะผู้บรหิารกลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการจำกัด (มหาชน) หรือ BDMS รับ รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า / การบริการ (Product / Service Excellence) จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ซึ้งเป็นรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสาเร็จในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพความเป็นเลิศด้านบริการด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีโดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นพลังสาคัญที่จะช่วย ผลักดันให้ชาว BDMS ทุกคนรักษาและพัฒนามาตรฐานด้านบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้โดยรางวัลนี้ได้มีการพิจารณา การพัฒนาบคุคลากร การพัฒนาระบบ Total Quality Management (TQM) หรือการบริหารคณุภาพโดยรวมยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้วยนโยบาย Chasing Zero รวมทั้งด้านประสบการณ์ในการใช้บริการของคนไข้ Patient experience

Privacy Settings