มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

เพลงมาร์ชพยาบาล Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World to Health (พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก)
คำร้อง : ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม

อันความกรุณาปราณี     จะมีใครบังคับก็หาไม่ 
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ     จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน 
ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า     พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล
ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ     ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล 
(สร้อย) 
อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล 
ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล     เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน
ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน     แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ 
จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร 
แม้เหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญ     อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย

 

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี 2563 ขึ้นอย่างเรียบง่าย เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย และทรงสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
Privacy Settings