อบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมบริการ

ถ่ายภาพรวม

ขอขอบพระคุณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ที่ให้โอกาสโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมบุคลากรฯ ภายใต้ชื่อหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมบริการและการไกล่เกลี่ย สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริการสู่การเป็น Premium Service รุ่น 1 และรุ่น 2

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563

นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม
นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวรายงาน
คุณผุสดี ศุภผล
Privacy Settings