อบรม STEMI and Service Mind รพ.หนองสองห้อง

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหาร, แพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้องทุกท่าน สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและความร่วมมือในการอบรมทั้ง 3 รุ่นสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและการบริการที่ดี โดยวิทยากรจากทีมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดยคุณผุสดี ศุภผล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ และ นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล - อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ณ โรงพยาบาลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน, 3 และ 4 กรกฎาคม 2562

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)