อบรม Service Mind โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์

เพราะคนเราเกิดมาแตกต่างกัน แต่เราก็สามารถเข้าใจกันได้ด้วยการ... "สื่อสาร"

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดยคุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริการที่เป็นเลิศ แก่เจ้าหน้าที่/พยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์ จำนวนทั้งหมด 2 รุ่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการสื่อสาร

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)