อบรม Service Mind โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์

เพราะคนเราเกิดมาแตกต่างกัน แต่เราก็สามารถเข้าใจกันได้ด้วยการ... "สื่อสาร"

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดยคุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริการที่เป็นเลิศ แก่เจ้าหน้าที่/พยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์ จำนวนทั้งหมด 2 รุ่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562

คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
Privacy Settings