โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและการบริการที่ดี ณ รพ.ภูผาม่าน

นพ.ไกรสร  อนุตรพงษ์พันธ์

เมื่อวันที่ 1 และ 8 พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและการบริการที่ดี ณ รพ.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

คุณผุสดี ศุภผล
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)