การประเมินและรักษาภาวะกลืนลำบาก

การประเมินและรักษาภาวะกลืนลำบาก

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการกลืนจากโรคต่างๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง หรือมะเร็งช่องปาก และลำคอ โดยการบริการประกอบไปด้วย การตรวจประเมินด้วยการตรวจร่างกาย การประเมินการกลืนด้วยการส่องกล้อง (Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing, FEES) หรือการถ่ายภาพรังสี (Videofluoroscopic swallowing study, VFSS) ตามความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งวางแผนการรักษาด้วยการทำกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และการปรับอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารและน้ำอย่างเหมาะสม และปลอดภัย

การประเมินการกลืนด้วยการถ่ายภาพรังสี (Videofluoroscopic Swallowing Study, VFSS)

การประเมินการกลืนด้วยการถ่ายภาพรังสี สามารถประเมินโครงสร้าง และการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกลืนในระยะช่องปาก ระยะคอหอย และระยะหลอดอาหาร โดยผู้เข้ารับบริการจะได้รับประทานน้ำ และอาหารที่ผสมสารทึบรังสี (Barium sulfate) และฉายภาพรังสีขณะกลืน ทั้งนี้น้ำ และอาหารที่ใช้ในการตรวจประเมินจะมีการปรับปริมาณ ความหนืด และลักษณะเนื้ออาหาร รวมทั้งการปรับท่าในการรับประทานอาหารตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อควรระวัง: ไม่สามารถตรวจในผู้ที่แพ้สารทึบรังสี

ข้อจำกัด: ไม่สามารถประเมินการทำงานเส้นเสียง ปริมาณเสมหะ หรือน้ำลายในช่องคอก่อนการประเมินการกลืนได้

การประเมินการกลืนด้วยการส่องกล้อง (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing, FEES)

การประเมินการกลืนด้วยการส่องกล้อง สามารถประเมินโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกลืนในระยะคอหอย รวมทั้งการทำงานของเส้นเสียง และปริมาณเสมหะหรือน้ำลายในช่องคอ โดยผู้เข้ารับบริการจะได้การส่องกล้องทางจมูก รับประทานน้ำและอาหารที่ผสมสีผสมอาหาร เพื่อให้เห็นความผิดปกติได้ชัดเจน ทั้งนี้น้ำ และอาหารที่ใช้ในการตรวจประเมินจะมีการปรับปริมาณ ความหนืด และลักษณะเนื้ออาหาร รวมทั้งการปรับท่าในการรับประทานอาหารตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อควรระวัง: แพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการตรวจในผู้มีปัญหาเลือดออกง่าย

ข้อจำกัด: ไม่สามารถประเมินการทำงานของระยะช่องปาก ระยะหลอดอาหาร และการทำงานของกระดูกไฮออยด์

Privacy Settings