อาการของโรคไข้เลือดออก | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Happy Father's Day 2022

อาการของโรคไข้เลือดออก

ไข้เดงกี่ (Dengue Fever ; DF) และ ไข้เลือดออก (Deague Hemorrhage Fever ; DHF)

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ซึ่งมี 4 สายพันธ์ โดยมียุงลายเป็นพาหะ ในปัจจุบันพบการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย

อาการของโรคไข้เลือดออก
Privacy Settings