ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

ในภาวะปัจจุบันเราต้องเสี่ยงกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยต่างๆได้มากขึ้นและเกือบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆ ที่มีมากขึ้น ความเครียดที่เพิ่มขึ้น ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุให้ร่างกายของเราอ่อนแอและก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตามโรคหลายๆ โรคหรือภาวะเจ็บป่วยบางอย่างจะไม่แสดงอาการให้เรารู้จนกว่าการเจ็บป่วยนั้นจะมีอาการหนักมากขึ้น ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาและคัดกรองความผิดปกติต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะสามารถดูแลรักษาภาวะเจ็บป่วยนั้นๆ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทันท่วงที หรือแม้แต่ถ้ายังตรวจไม่พบความเจ็บป่วยการตรวจสุขภาพยังสามารถทำให้เราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการป้องการและส่งเสริมสุขภาพของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้

ทางแผนกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกรุงขอนแก่นได้เล็งเห็นว่าในแต่ละเพศแต่ละวัยมีความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพมีความแตกต่างกันจึงได้มีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้เหมาะสมตามเพศและวัยของผู้ที่มาใช้บริการในแต่ละท่าน

ภาวะเจ็บป่วยเป็นภาวะที่ทุกคนและทุกครอบครัวไม่อยากให้เกิดขึ้นดังนั้นการรู้เท่าทันภาวะสุขภาพของตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะค่าใช้จ่ายในการรักษามักจะมากกว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันเสมอ

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count, CBC) เป็นการตรวจปริมาณและลักษณะของเม็ดเลือดทั้งสามชนิด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด โดยเป็นการตรวจพื้นฐานทั้งเพื่อการตรวจร่างกายประจำปี และการตรวจเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย

1. เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างคลายโดนัท เนื่องจากตรงกลางมีรอยบุ๋มแต่ไม่ทะลุตรงกลาง มีขนาดประมาณ 7 ไมครอน ถูกสร้างที่ไขกระดูก ซึงเป็นแกนกลางของกระดูกต่างๆ ทั่วร่างกาย ภายในเม็ดเลือดแดงสารชื่อ ฮีโมโกลบิล ทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซค์จากส่วนต่างๆ ของร่างกายไปขับออกที่ปอด ทำให้ในหลอดเลือดแดงที่เม็ดเลือดแดงมีระดับออกซิเจนปริมาณสูง เลือดจึงมีสีแดงสด ส่วนในหลอดเลือดดำที่เม็ดเลือดแดงมีปริมาณออกซิเจนลดลง และมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์สูงกว่า เลือดจึงมีสีแดงคล้ำ

2. เม็ดเลือดขาว

เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดง จำนวนเม็ดเลือดขาวปกติประมาณ 4,000 – 10,000 เซลล์ต่อ 1 ไมโครลิตร จำนวนเม็ดเลือดขามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงสัมพันธ์กับภาวะการอักเสบติดเชื้อของร่างกาย ถูกสร้างจากไขกระดูก มีหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย โดยจะใช้วิธีจับกินเชื้อโรคโดยตรง หรือผลิตาภูมิต้านทานซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกัน ทำให้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นผลต่อการตอบสนองของร่างกายต่อปัจจัยการกระตุ้นที่แตกต่างกัน

3. เกล็ดเลือด (platelet)

เกล็ดเลือดเป็นส่วนของเม็ดเลือด จึงมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ทำหน้าที่ป้องกันเลือดออกจากหลอดเลือด ช่วยในการหยุดไหลของเลือดหากมีเกิดบาดแผล มีจำนวนประมาณ หนึ่งแสนถึงสี่แสนตัวต่อเลือดหนึ่งไมโครลิตร เกล็ดเลือดถูกสร้างจากเซลล์ในไขกระดูกเช่นกัน หากมีปริมาณลดลง โดยเฉพาะระดับที่ลดลงมากกว่าห้าหมื่น จะทำให้เลือดออกมากและนานกว่าเลือดจะหยุดหากเกิดบาดแผล โดยเฉพาะหากระดับเกล็ดเลือดต่ำกว่าสองหมื่น จะทำให้เลือดออกเองโดยไม่ต้องมีบาดแผลหรือการกระทบกระแทกใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเยื่อบุต่างๆ เช่น เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล หรือเลือดออกในอวัยวะสำคัญ ได้แก่ ทางเดินอาหาร หรือสมองได้

สรุป การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเป็นการตรวจเลือดที่ทำบ่อยและอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปี หากพบมีความผิดปกติในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จะทำให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาต่อไป

Privacy Settings