เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

หมอวิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
เฉพาะทาง: การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ (Arthroscopic Surgery), เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
นพ.ภัทร เหล่าภัทรเกษม
เฉพาะทาง: การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Trauma), เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
Privacy Settings