คุณใช้ชีวิต เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแค่ไหน?

คุณใช้ชีวิต เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแค่ไหน
เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแค่ไหน

คุณใช้ชีวิต…เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแค่ไหน?

20% เกิดจาก เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic)

80% เกิดจาก หลอดเลือดในสมองตีบ (Atherosclerosis), หลอดเลือดในสมองอุดตัน (Embolic)

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke หรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดจาก

  1. หลอดเลือดในสมองตีบ (Atherosclerosis) ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ อายุ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ หรือโรคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือด
  2. หลอดเลือดในสมองอุดตัน (Embolic) ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจโต
  3. เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic) ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง

STROKE ALERT รู้เร็ว รักษาเร็ว เลี่ยงอัมพาต เพราะโรคหลอดเลือดสมองไม่เลือกเพศหรือวัย คนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีคนในครอบครัวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ควรตรวจหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองก่อนเกิดโรค

 

ศูนย์สมองและระบบประสาท Brain Center (Neurology) ชั้น 1 และ 2 ฝั่งทิศเหนือ (N1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

Privacy Settings