มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

การตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง

การตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง

Carotid Doppler Ultrasound (การตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง)

การตรวจ Carotid Doppler Ultrasound จะตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง วัดความหนาของผนังหลอดเลือด CCA (Intima Media Thickness) ตรวจหาคราบหินปูน (Calcified Plaque) ที่อยู่ตามบริเวณหลอดเลือดที่คอ เพื่อดูภาวะตีบแคบของหลอดเลือด Carotid และวัดความเร็วของการไหลเวียนของโลหิตในหลอดเลือดออกมาเป็นกราฟ ทั้งนี้จะสามารถบอกความเร็วและทิศทางของการไหลของเลือดได้อย่างละเอียด และทำการตรวจเปรียบเทียบข้อมูลทั้งซ้ายและขวาของ Carotid และ Vertebral Arteries เพราะเมื่อมีการหนาตัวของผนังหลอดเลือดคอ หรือมีคราบหินปูนเกาะจนหลอดเลือดคอตีบแคบ จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดอัมพาตตามมาได้

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการตรวจ

  1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
  2. ไม่สวมใส่สร้อยหรืออุปกรณ์อื่นๆ บริเวณคอ
  3. ไม่ควรทาแป้งบริเวณคอ
Privacy Settings