พัฒนาการล่าช้าในเด็กที่มีความบกพร่อง

พัฒนาการล่าช้าในเด็กที่มีความบกพร่อง

งานกิจกรรมบำบัด ให้บริการปรึกษาพัฒนาการล่าช้า ในเด็กที่มีความบกพร่องของการทำกิจกรรม เนื่องจาก

 1. มีปัญหาด้านการใช้มือหยิบจับ เช่น การเอื้อม การกำ การนำ การปล่อย การแยกนิ้วหยิบจับของชิ้นเล็กๆ และการเขียนหนังสือ
 2. มีปัญหาด้านการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น สมาธิในการทำงาน การมอง การรับรู้ทางสายตา การปรับสภาวะอารมณ์และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
 3. มีปัญหาด้านการดูด การเคี้ยว การกลืน
 4. มีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเองซ้ำๆ จากปัญหาด้านการบูรณาการประสาทความรู้สึก เช่น เดินเขย่งปลายเท้า หมุนตัว เล่นมือ
  • ช่วงอายุแรกเกิด - 15 ปี
  • ไม่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงหรือทำร้ายผู้อื่น
  • ไม่มีปัญหาโรคติดต่อ โรคติดเชื้อทางผิวหนัง หรือมีอาการชักรุนแรง

กิจกรรมการให้บริการ

 • การส่งเสริมทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การใช้มือหยิบจับ การเขียน
 • การส่งเสริมทักษะด้านการบูรณาการประสาทความรู้สึก (Sensory Integration)
 • การส่งเสริมทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การควบคุมการเคลื่อนไหว อย่างมีสหสัมพันธ์การวางแผนการเคลื่อนไหว
 • การส่งเสริมทักษะด้านการเล่นและการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น การแยกแยะและการรับรู้ทางสายตา (Visual discrimination and Visual perception) การรู้คิดความเข้าใจ (Cognition) การมีสมาธิจดจ่อในการทำงาน (Attention Span and Concentration) ความสามารถในการจดจำ (Memory) การปรับสภาวะอารมณ์และการเข้าสังคม (Social emotion)
 • การส่งเสริมทักษะด้านการดูด การเคี้ยว การกลืน
 • การส่งเสริมทักษะด้านการทำกิจวัตรประจำวัน (BADL) โดยการจัดอุปกรณ์ช่วย อุปกรณ์เสริม และการ เช่น การวิเคราะห์สังเคราะห์กิจกรรม

ให้บริการทุกวัน เวลา 9:00 - 17:00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-042-811

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)