ພະແນກຫົວໃຈ

ພະແນກຫົວໃຈ

ການບໍລິການດ້ານໂຣກຫົວໃຈ

 1. ການກວດວິນິໄສຫາໂຣກຫົວໃຈ
 2. ການປິ່ນປົວຮັກສາໂຣກຫລອດເລຶອດຫົວໃຈດ້ວຍບອນລູນແລະຂົດລວດ(PCI)
 3. ການສັນຍາກຳຫົວໃຈແລະຫລອດເລຶອດແລະການຜ່າຕັດເຮັດທາງບ່ຽງຫລອດເລຶອດຫົວໃຈ (CABG)
 4. ການຮັກສາຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັ່ງຫວະ
 5. ການຟື້ນຟູແລະສົ່ງເສີມສະມັດຕະພາບຫົວໃຈ
 6. ຄລີນິກປ້ອງກັນໂຣກຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດ (Cardiomatabolic Clinic)

ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້

 1. ການກວດວິນິໄສຫາໂຣກຫົວໃຈ ຈການກວດພິເສດຫາໂຣກທາງຫົວໃຈ ແລະຫລອດເລືອດິປະກອບດ້ວຍ
  • ການຍ່າງເທິງສາຍພານ ກຳ ລັງ (Exercise stress test)
  • ການອັນຕຼ້າຊາວຫົວໃຈ (Ultrasound ຫົວໃຈ) (Echocardiogram)
  • ການກວດເອັກສະເຣຄອມພິວເຕີ້ (CT Scan)
  • ການກວດຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ Electrocardiogram 24 - 72 ຊົ່ວໂມງ (Holter monitor)
  • ກາຍສີດສີຫລອດເລືອເຫົວໃຈ (Coronary angiography)
  • ການກວດສະມັດຕະພາບການໄຫຼວຽນຂອງຫຼອດເລືອດແດງສ່ວນປາຍແລະກວດວັດຄວາມແຂງໂຕຂອງຫຼອດເລືອດ (Ankle Brachial index)
 2. ການຮັກສາໂຣກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈດ້ວຍບອນລູນແລະຂວດລວດ (PCI) ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວຮັກສາໂຣກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈດ້ວຍບອນລູນແລະຂວດລວດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງທັງການໃສ່ສາຍສວນຜ່ານຫລອດເລືອດແດງບໍລິເວນປາຍແຂນ (Transracial approach)
 3. ສັນຍາກຳຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດແລະການຜ່າຕັດເຮັດທາງບ່ຽງຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ (CABG) ສັນຍາກຳຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດ (Cardiothoracic Surgery) Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)
  1. ການໃຫ້ບໍລິການກວດວິນິໄສຮັກວາກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫຼອດເລືອດຫົວໃຈແລະຜ່າຕັດບາຍພາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈທັງແບບຢຸດຫົວໃຈແລະແບບບໍ່ຕ້ອງຢຸດຫົວໃຈ
   • ການຜ່າຕັດບາຍພາດແບບມາດຕະຖານ (Traditional CABG or On Pump CABG)
   • ການຜ່າຕັດແບບບາຍພາດແບບບໍ່ຕ້ອງຢຸດຫົວໃຈ (Off Pump CABGE (OPCAB) or Beating Hearty CABG)
  2. ໃຫ້ບໍລິການວິນິດໄສແລະປິ່ນປົວຮັກສາກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລີ້ນຫົວໃຈທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດສ້ອມແຊມຫຼືປ່ຽນລີ້ນຫົວໃຈ
   • ການຜ່າຕັດສ້ອມແຊມຫຼືປ່ຽນລິ້ນຫົວໃຈ (Heart Valve replacement or Repair)
   • Aortic Aneurysm / Aortic Dissection Repair
  3. ໃຫ້ບໍລິການກວດວິນິດໄສແລະປິ່ນປົວຮັກສາກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປັກກະຕິຂອງຫຼອດເລືອດແດງໃຫຍ່ເອອໍຕາ ສາມາດໃຫ້ການຮັກສາດ້ວຍການຜ່າຕັດທັງຮູບແບບການຜ່າຕັດເປີດແລະການໃຫ້ການຮັກສາດ້ວຍການໃສ່ຫຼອດເລືອດທຽມຊະໜິດມີຂວດລວດຖ່າງຂະຫຍາຍ
   • ການຜ່ສຕັດເປີດ (Open Repair)
   • ການຮັກສາດ້ວຍການໃສ່ຫຼອດເລືອດທຽມຊະໜິດມີຂົດລວດຖ່າງຂະຫຍາຍ (Endovascular repair)
 4. ການຮັກສາຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັ່ງຫວະ ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັ່ງຫວະເປັນພາວະທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆແລະມີການວິນິດໄສອາການເລົ່ານີ້ໄດ້ວ່ອງໄວແລະຖືກຕ້ອງແມັນຢຳຈະນຳໄປສູ່ການຮັກສາທີ່ຖທກຕ້ອງແລະເພີ່ມຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ
 5. ການຟື້ນຟູແລະສົ່ງເສີມສະມັດຖະພາບຫົວໃຈ ການຟື້ນຟູແລະສົ່ງເສີມສະມັດຖະພາບຫົວໃຈຄື ເວດຊະສາດຟື້ນຟູທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈິດໃຈແລະອາລົມຂອງຜູ້ປ່ວຍ ທີ່ມີບັນຫາ ໂຣກຫົວໃຈ ໂປຣແກຣມການຟື້ນຟູສະມັດຖະພາບຫົວໃຈປະກອບດ້ວຍ ການປະເມີນຈາກແພດກ່ອນເລີ່ມໂປຣແກຣມການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ໃນການດູແລ ຫົວໃຈ ໃຫ້ແຂງແຮງ ອອກກຳລັງກາຍ ແລະການຫຼຸດຄວາມຄຽດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ ປ່ວຍ ສາມາດໃຊ້ ຊີວິດຢ່າງປົກກະຕິ
 6. ຄຣີນິກປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດ (Cardiometabolic clinic) ຄຣິນິກປ້ອງກັນໂຣກຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດໂຮງພະຍາບານກຸງເທບຂອນແກ່ນໃຫ້ບໍລິການດູແລຫົວໃຈ ແບບອົງລວມຕັ້ງແຕ່ການຄົ້ນຫາປັດໄຈສຽງຂອງໂຣກ ຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ໂດຍມີເປົ່າຫມາຍຄືການປ້ອງກັນເຊີງລຸກ ບໍ່ໃຫ້ຫຼອດເລືອດຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດ ຮ່າງກາຍເຊື້ອມສະພາບ ຕະຫຼອດຈົນ ວິນິດໄສໂຣກຫົວໃຈໄລຍະ ເລິ່ມຕົ້ນ ແລະ ໃຫ້ການຮັກສາຕາມມາດຕະຖານ ລວມເຖິງ ການຟື້ນຟູ ສະມັດຖະພາບຫົວໃຈ ຄື່ການ ມີສຸຂະພາບຫົວໃຈ ແຂງແຮງ ໃນທຸກຊ່ວງໄວ

ວັດຖຸປະສົງການຮັກສາ

 1. ປະເມີນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ຈະເກີດໂຣກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈໃນອະນາຄົດ
 2. ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດພາວະແຊກຊ້ອນ ຈາກໂຣກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ
Privacy Settings