ชุดตรวจคัดกรองโรคปวดศีรษะ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ชุดตรวจคัดกรองโรคปวดศีรษะ

ชุดตรวจคัดกรองโรคปวดศีรษะ Headache Screening
ชุดตรวจคัดกรองโรคปวดศีรษะ Headache Screening

รายการตรรจ

  • พบแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท (PE)
  • ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain)
  • ตรวจหลอดเลือดแดงด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA)
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจนับอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง (ESR)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose (Fasting))
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine (plus eGFR))
  • ตรวจการทำงานของตับ (ALT (Alanine Tranaminase)
  • ใบรายงานผลตรวจ (Report)
  • คูปองอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink Coupon)
Privacy Settings