ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ

ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart (EST or ECHO)
ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart (EST or ECHO)

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ (PE)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (ECG Cardiac)
 • ตรวจหลอดเลือดแดงโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Ultrasound Carotid Artery/2Part (Doppler))
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน หรือ ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (EST or ECHO)
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular Screening ABI)
 • ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Electrolytes)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol, Trig, HDL, LDL)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine (plus eGFR))
 • ตรวจระดับฮอร์โมนไทยรอยด์ในเลือด (Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • ใบรายงานผลตรวจ (Report)
 • คูปองอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink Coupon)
Privacy Settings