ตรวจสุขภาพที่บ้าน Checkup@Home

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพที่บ้าน Checkup at Home

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพที่บ้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
  1. ผู้รับบริการต้องไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ COVID-19
  2. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  3. การตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยการประเมินภาวะสุขภาพโดยแพทย์และพิจารณาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น ในอนาคตหากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ท่านตรวจสุขภาพโดยละเอียดอีกครั้งในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 4304 2833

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)