ตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ

ตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)

Privacy Settings