วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

VISION / MISSION

ปรัชญา

คุณธรรมคู่มาตรฐานทางการแพทย์ : ณ สถานที่แห่งนี้ คือ สถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และคุณธรรมมาบรรจบกัน

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นโรงพยาบาล เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้การดูแลรักษาสุขภาพด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยบริการที่ใส่ใจและมีจริยธรรม

พันธกิจ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นมุ่งมั่นในการบริบาลสุขภาพระดับตติยภูมิตามมาตรฐานระดับนานาชาติ พัฒนาคุณภาพการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เน้นการเติบโตขององค์กรแบบมั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อไว้ใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

นโยบายความปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ใช้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)