สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

พญ.อุทุมพร  ภูนุชอภัย
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
ศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
นพ.เจน โสธรวิทย์
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
พญ.นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
เฉพาะทาง:
พญ.จตุพร ดวงกำ
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
รศ.นพ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
พญ.สุกัญญา ไชยราช
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
พญ.ธัญธร  ศรีสถาพร
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
เฉพาะทาง:
Privacy Settings